فرهنگ لغات و اصطلاحات ERP

تعداد 1396 درایه در این مجموعه وجود دارد.
جستجو در فرهنگ لغات و اصطلاحات ERP ( توجه: استفاده از عبارات منظم - Regular Expression نیز مجاز می باشد)
آغاز با شامل برابر با مشابه با

تمامی کلمات | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


صفحه:  1 2 3 4 5... بعدی »

تمامی کلمات

عبارت انگلیسی عبارت فارسی
A - Access

دسترسی

AA - Administrative Action

اقدام اداری

AA - Administrative Assistant

معاون اداری

AA - Appointed Agent

نماینده رسمی- کارگزار

AB - Advanced Benefits

مزایای پیشرفته

ABC - Activity Based Costing

هزینه یابی براساس فعالیت

AC - Actual Cost

بهای تمام شده، هزینه واقعی

AC - Analysis Code

کد تحلیلی

AC - Average Cost

هزینه میانگین

Account

حساب، حساب بانکی

Accountant

حسابدار

Accounting

حسابداری

Actual

واقعی- فعلی

Add

افزودن

Add up

جمع کردنصفحه:  1 2 3 4 5... بعدی »