پروژه های شرکت مانیر
قرارداد سیستم تعیین مستمر تلفات انرژی
سیستم تعیین مستمر تلفات انرژی

موضوع این قرار داد عبارت است از: پیاده سازی سیستم تعیین مستمر تلفات انرژی براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت توانیر و نصب و استقرار آن در سرور شرکت های توزیع نیروی برق تبریز و توزیع نیروی برق استان اردبیل سیستم اشاره شده اطلاعات مورد نیاز را از سیستم Billing دریافت نموده و با توجه به دستورالعمل شرکت توانیر، همزمانسازی  را بر  روی داده ها انجام داده و با ترکیب اطلاعات ورودی شبکه که از طریق شرکت توزیع و دیسپاچینگ فراهم می گردد، گزارش‌های تلفات انرژی را در بازه های دوماه، شش ماه و یک سال ارائه می نماید.

 
قرارداد فروش پیامک (SMS)
خدمات مشترکین و پشتيباني

موضوع قرارداد: تامین سرویس ارزش افزوده جهت دریافت و ارسال پیامک بصورت دوطرفه از خریدار به شبکهGSM و از شبکه GSM به خریدار و اختصاص شماره اختصاصی به شرکت های: 1. شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی(10000421121) 2. شرکت توزیع نیروی برق آذرربایجان غربی(10000441121) 3. شرکت توزیع نیروی برق تبریز (10000411121) مدیرت پیامکهای ارسالی از طریق سیستم جامع خدمات مشترکین مانیر صورت میپذیرد که به صورت خودکار اطلاعات لازم را به مشتریان ارسال کرده و قابلیت تعامل با مشترکین برق را دارد. همچنین کاربران سیستم میتوانند با تعریف پیامهای خاص، متن مورد نظر خود را به مشترکین برق به صورت انبوه و یا تکی ارسال نمایند. نمونه چند پیامک ذیلا آورده شده است:

 
قرارداد ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد و مدارک-شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد

ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد و مدارک و پرونده های مشترکین امورهای شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی به تعداد 3300000 برگ با توجه به دستورالعمل ساماندهی فیزیکی ارائه شده توسط شرکت توانیر با استفاده از نرم افزار مدیریت مستندات Docuwareدر دو فاز به شرح زیر :

 1. فاز اول:
 2. ساماندهی فیزیکی پرونده
 3. طبقه بندی و تفکیک اسناد
 4. وجین اسناد
 5. کدبندی اسناد
 6. آماده سازی اسناد
 7. فهرست برداری اسناد
 8. تحویل پرونده ها جهت انجام عملیات اجرایی
 9. استرداد پرونده ها به واحد ها پس از خاتمه عملیات
 10. فاز دوم:
 11. ایجاد ساختار
 12. آماده سازی
 13. تصویر برداری
 14. اصلاح و ویرایش
 15. ورود اطلاعات
 16. تهیه نسخه پشتیبان
 
قرارداد خريد خدمات نرم افزاری- شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانشرقی-سال 1390
پروژه های جانبی

موضوع اين قرارداد عبارت است از :

1-   ارائه خدمات کامپيوتری مورد نياز کارفرما در زمينه  خدمات مشترکين برق

2-    راهبری سيستم حدمات جامع مشترکين مصارف عادی وسنگين در کليه فعاليت های مربوط به خدمات مشترکين نظير فرآيند فروش انشعاب

3-    ارائه خدمات ارتباط نرم افزار  GIS با نرم افزار جامع مشترکين

 
قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری- فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت آب و برق کيش
خدمات مشترکین و پشتيباني

قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری-  فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت آب و برق کيش

1- مرحله آماده سازی شامل تحويل چهار دستگاه سرور از طرف کارفرما – نصب سيستمهای عامل و Data Base Oracle و SQL Serverتنظيم آنها برروی سرور ها- تبديل اطلاعات از سيستم جاری کارفرما   و انتقال آن به سيستم های  جديد   با همکاری  کارشناسان کارفرما و تست و آزمايش صحت اطلاعات تبديل شده و رفع اشکالات اطلاعات  .

2-پياده سازی  سيستم  های جامع خدمات مشترکين  در ستـاد  و  در صورت موجود بودن  واحدهای تابعه

در بستر کامپيوتری  کارفرما

3- تبديل اطلاعـات مشترکين  از سيستـم موجود و انتقال آن به سيستم های  جديد موضوع  قـرارداد  با

همکاری کامل کارشنـاسان کارفرما و هماهنگی امورخدمات مشترکين

4- ارائه آموزشـهای لازم به کاربران و راهبران عملياتی سيستم جامع خدمات مشترکين

5- ارائه خدمات پشتيبانی پس از اتمام مرحله پيـاده سـازی و آموزش  سيستم های جامع مشترکين

6- واگذاری ليسانس  سيستم جامع خدمات مشترکين  شامل فروش انشعاب ، فروش انرژی خدمات پس از

فروش و کنترل وصول مطالبات

 
قرارداد ارائه خدمات نرم افزاری – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل- سال 1390
پروژه های جانبی

موضوع اين قراردادعبارت است از ارائه خدمات کامپيوتری مورد نياز کارفرما  درزمينه های  :

1  خدمات  پرسنلی و حقوق و مزايا

2-  خدمات سيستم انبار و حسابداری انبار

3  سيستم مالی

4  سيستم اموال

5 سیستم صدور چک

6 سیستم صورت وضعیت

7 سیستم آموزش

8  سيستم تاسيسات

 
قرارداد خريد خدمات نرم افزاری – توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
پروژه های جانبی

موضوع اين قرارداد عبارت است از ارائه خدمات کامپيوتری مورد نياز کارفرما در زمينه های  :

1-  خدمات  پرسنلی و حقوق و مزايا

2 - سيستم مالی

 
قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری- فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
خدمات مشترکین و پشتيباني

قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری-  فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

موضوع قرارداد عبارت است از:

فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین    (BILLING) بشرح زير:

1-  مرحله آماده سازی شامل تحويل سه دستگاه سرور از کارفرما – نصب سيستمهای عامل و Data Base Oracle و Data Warehouse   تنظيم آنها برروی سرور ها- تبديل اطلاعات از سيستم جاری کارفرما   و انتقال آن به سيستم جديد   با همکاری  پيمانکار قبلی و تست و آزمايش صحت اطلاعات تبديل شده و رفع اشکالات  .

2-پياده سازی  سيستم جامع خدمات مشترکين در ستاد  و کليه واحدهای تابعه در بستر کامپيوتری  کارفرما

3- تبديل اطلاعات مشترکين از سيستم موجود و انتقال آن به سيستم جديد موضوع قرارداد با همکاری کامل پيمانکار قبلی و هماهنگی معاونت فروش و خدمات مشترکين

4- ارائه آموزشهای لازم به کاربران و راهبران عملياتی سيستم جامع خدمات مشترکين

5-ارائه خدمات پشتيبانی پس از  اتمام مرحله پياده سازی و آموزش  سيستم جامع مشترکين

6- واگذاری ليسانس  سيستم جامع خدمات مشترکين  شامل فروش انشعاب ، فروش انرژی خدمات پس از فروش و کنترل وصول مطالبات و Data  Warehouse

 
قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری- فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری
خدمات مشترکین و پشتيباني

قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری-  فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

موضوع قرارداد عبارت است از:

فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین    (BILLING) بشرح زير:

1-  مرحله آماده سازی شامل تحويل سه دستگاه سرور از کارفرما – نصب سيستمهای عامل و Data Base Oracle و Data Warehouse     تنظيم آنها برروی سرور ها- تبديل اطلاعات از سيستم جاری کارفرما   و انتقال آن به سيستم جديد   با همکاری  پيمانکار قبلی و تست و آزمايش صحت اطلاعات تبديل شده و رفع اشکالات  .

2- پياده سازی  سيستم جامع خدمات مشترکين در ستاد  و کليه واحدهای تابعه در بستر کامپيوتری  کارفرما

3- تبديل اطلاعات مشترکين از سيستم موجود و انتقال آن به سيستم جديد موضوع قرارداد با همکاری کامل پيمانکار قبلی و هماهنگی معاونت فروش و خدمات مشترکين

4-  ارائه آموزشهای لازم به کاربران و راهبران عملياتی سيستم جامع خدمات مشترکين

5-  ارائه خدمات پشتيبانی پس از  اتمام مرحله پياده سازی و آموزش  سيستم جامع مشترکين

6-  واگذاری ليسانس  سيستم جامع خدمات مشترکين  شامل فروش انشعاب ، فروش انرژی خدمات پس از فروش و کنترل وصول مطالبات و Data  Warehouse

 
قرار داد ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری - ضبط مکالمات – استان اردبیل – سال 91
پروژه های جانبی

موضوع اين قرار داد عبارت است از :

ارائه خدمات و سرويسهاي سخت افزاري و نرم افزاري سيستمهاي :

 • ضبط مکالمات مستقر در نواحي تابعه  وستاد
 • حوادث و اتفاقات (121)  منصوبه  در نواحي تابعه  وستاد
 • CALL CENTER  و تلفن گويا
 • خاموشی با برنامه و ارجاعات
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL