خدمات مشترکین و پشتيباني
قرارداد فروش پیامک (SMS)

موضوع قرارداد: تامین سرویس ارزش افزوده جهت دریافت و ارسال پیامک بصورت دوطرفه از خریدار به شبکهGSM و از شبکه GSM به خریدار و اختصاص شماره اختصاصی به شرکت های: 1. شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی(10000421121) 2. شرکت توزیع نیروی برق آذرربایجان غربی(10000441121) 3. شرکت توزیع نیروی برق تبریز (10000411121) مدیرت پیامکهای ارسالی از طریق سیستم جامع خدمات مشترکین مانیر صورت میپذیرد که به صورت خودکار اطلاعات لازم را به مشتریان ارسال کرده و قابلیت تعامل با مشترکین برق را دارد. همچنین کاربران سیستم میتوانند با تعریف پیامهای خاص، متن مورد نظر خود را به مشترکین برق به صورت انبوه و یا تکی ارسال نمایند. نمونه چند پیامک ذیلا آورده شده است:

 
قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری- فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت آب و برق کيش

قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری-  فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت آب و برق کيش

1- مرحله آماده سازی شامل تحويل چهار دستگاه سرور از طرف کارفرما – نصب سيستمهای عامل و Data Base Oracle و SQL Serverتنظيم آنها برروی سرور ها- تبديل اطلاعات از سيستم جاری کارفرما   و انتقال آن به سيستم های  جديد   با همکاری  کارشناسان کارفرما و تست و آزمايش صحت اطلاعات تبديل شده و رفع اشکالات اطلاعات  .

2-پياده سازی  سيستم  های جامع خدمات مشترکين  در ستـاد  و  در صورت موجود بودن  واحدهای تابعه

در بستر کامپيوتری  کارفرما

3- تبديل اطلاعـات مشترکين  از سيستـم موجود و انتقال آن به سيستم های  جديد موضوع  قـرارداد  با

همکاری کامل کارشنـاسان کارفرما و هماهنگی امورخدمات مشترکين

4- ارائه آموزشـهای لازم به کاربران و راهبران عملياتی سيستم جامع خدمات مشترکين

5- ارائه خدمات پشتيبانی پس از اتمام مرحله پيـاده سـازی و آموزش  سيستم های جامع مشترکين

6- واگذاری ليسانس  سيستم جامع خدمات مشترکين  شامل فروش انشعاب ، فروش انرژی خدمات پس از

فروش و کنترل وصول مطالبات

 
قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری- فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری-  فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

موضوع قرارداد عبارت است از:

فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین    (BILLING) بشرح زير:

1-  مرحله آماده سازی شامل تحويل سه دستگاه سرور از کارفرما – نصب سيستمهای عامل و Data Base Oracle و Data Warehouse   تنظيم آنها برروی سرور ها- تبديل اطلاعات از سيستم جاری کارفرما   و انتقال آن به سيستم جديد   با همکاری  پيمانکار قبلی و تست و آزمايش صحت اطلاعات تبديل شده و رفع اشکالات  .

2-پياده سازی  سيستم جامع خدمات مشترکين در ستاد  و کليه واحدهای تابعه در بستر کامپيوتری  کارفرما

3- تبديل اطلاعات مشترکين از سيستم موجود و انتقال آن به سيستم جديد موضوع قرارداد با همکاری کامل پيمانکار قبلی و هماهنگی معاونت فروش و خدمات مشترکين

4- ارائه آموزشهای لازم به کاربران و راهبران عملياتی سيستم جامع خدمات مشترکين

5-ارائه خدمات پشتيبانی پس از  اتمام مرحله پياده سازی و آموزش  سيستم جامع مشترکين

6- واگذاری ليسانس  سيستم جامع خدمات مشترکين  شامل فروش انشعاب ، فروش انرژی خدمات پس از فروش و کنترل وصول مطالبات و Data  Warehouse

 
قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری- فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری-  فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

موضوع قرارداد عبارت است از:

فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین    (BILLING) بشرح زير:

1-  مرحله آماده سازی شامل تحويل سه دستگاه سرور از کارفرما – نصب سيستمهای عامل و Data Base Oracle و Data Warehouse     تنظيم آنها برروی سرور ها- تبديل اطلاعات از سيستم جاری کارفرما   و انتقال آن به سيستم جديد   با همکاری  پيمانکار قبلی و تست و آزمايش صحت اطلاعات تبديل شده و رفع اشکالات  .

2- پياده سازی  سيستم جامع خدمات مشترکين در ستاد  و کليه واحدهای تابعه در بستر کامپيوتری  کارفرما

3- تبديل اطلاعات مشترکين از سيستم موجود و انتقال آن به سيستم جديد موضوع قرارداد با همکاری کامل پيمانکار قبلی و هماهنگی معاونت فروش و خدمات مشترکين

4-  ارائه آموزشهای لازم به کاربران و راهبران عملياتی سيستم جامع خدمات مشترکين

5-  ارائه خدمات پشتيبانی پس از  اتمام مرحله پياده سازی و آموزش  سيستم جامع مشترکين

6-  واگذاری ليسانس  سيستم جامع خدمات مشترکين  شامل فروش انشعاب ، فروش انرژی خدمات پس از فروش و کنترل وصول مطالبات و Data  Warehouse

 
قرارداد ارائه خدمات کامپيوتری در زمينه خدمات مشترکين استان اردبیل - سال 91

موضوع اين قرارداد عبارت است از :

1- ارائه خدمات کامپيوتری مورد نياز کارفرما در زمينه  خدمات مشترکين

2- راهبری سيستمهای مشترکين مصارف عادی وسنگين

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL