قوانین و مقررات فروش برق کشور
پروژه قوانین و مقررات فروش برق(تعرفه)- وزارت نیرو
تاریخ آغاز پروژه: 02/10/1386                          تاریخ اتمام پروژه: 01/11/1386
با توجه به اینکه تعرفه از یک طرف مهمترین عامل و پل ارتباطی بین صنعت برق کشور و مصرف کنندگان و اقتصاد کلان جامعه و از طرف دیگر ابزار نیرومندی در دست مدیریت جهت تامین موجبات رشد صنعت برق ، کنترل و هدایت مصرف می باشد لذا شایسته خواهد بود تا جایگاه مناسب آن در مجموعه صنعت برق کشور مشخص گردد. 
ادامه مطلب ...
 
پروژه قوانین و مقررات فروش برق(تعرفه)-شرکت توانیر
تاریخ آغاز پروژه: 12/07/1384                           تاریخ اتمام پروژه: 01/02/1386
با توجه به اینکه تعرفه از یک طرف مهمترین عامل و پل ارتباطی بین صنعت برق کشور و مصرف کنندگان و اقتصاد کلان جامعه و از طرف دیگر ابزار نیرومندی در دست مدیریت جهت تامین موجبات رشد صنعت برق ، کنترل و هدایت مصرف می باشد لذا شایسته خواهد بود تا جایگاه مناسب آن در مجموعه صنعت برق کشور مشخص گردد. 
ادامه مطلب ...