سیستم تعیین مستمر تلفات انرژی
قرارداد سیستم تعیین مستمر تلفات انرژی

موضوع این قرار داد عبارت است از: پیاده سازی سیستم تعیین مستمر تلفات انرژی براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت توانیر و نصب و استقرار آن در سرور شرکت های توزیع نیروی برق تبریز و توزیع نیروی برق استان اردبیل سیستم اشاره شده اطلاعات مورد نیاز را از سیستم Billing دریافت نموده و با توجه به دستورالعمل شرکت توانیر، همزمانسازی  را بر  روی داده ها انجام داده و با ترکیب اطلاعات ورودی شبکه که از طریق شرکت توزیع و دیسپاچینگ فراهم می گردد، گزارش‌های تلفات انرژی را در بازه های دوماه، شش ماه و یک سال ارائه می نماید.