انتخاب سیستم ERP شرکت برق منطقه ای آذربایجان
دوشنبه, 24 مرداد 1384 ساعت 00:00
 در سالهای گذشته واحدهای انفورماتیک صنعت برق سعی نموده اند تا با به کارگیری برنامه های کاربردی مدیریتی مناسب در رفع نیازمندیهای صنعت گام بردارند. اما با وجود صرف هزینه های بالا، اغلب شاهد شکست پروژه هایی بودیم و نیازهای صنعت کماکان بدون پاسخ جامع و کامل باقی مانده است.
به منظور رفع مشکلات و برآورد نیازهای جامع و کامل صنعت، شرکت مادرتخصص توانیر با بهره گیری از تجارب شرکت های موفق در سطح جهان در زمینه به خدمت گرفتن صحیح و به موقع اطلاعات و با تحقیق در زمینه آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات راه حل مناسب را جویا گردید.
پس از یک سال تحقیق و بررسی پیاده سازی سیستمهای جامع برنامه ریزی منابع سازمانی Enterprise Resource Planning - ERP را از بهترین راه حلهای فناوری اطلاعات در رفع نیاز صنعت تشخیص و به دنبال آن منطقه نمونه برق آدربایجان انتخاب و شامل سه (شرکت برق منطقه ی آذربایجان، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی و شرکت مدیریت تولیدبرق تبریز)را بری اجرای این طرح برگزیده، تا پس از حصول اطمینان از موفقیت این طرح آن را در سراسر شرکتهای تابعه صنعت برق تعمیم و تسریع بخشد.
 {gpersiannumber=off}
فعالیت های پروژه:
  • تعیین گروههای فرآیندی وفرآیندهای اصلی کسب وکار.
  • استخراج فرآیندهای کاری شرکت Business Process Modeling - BPM.
  • بررسی فرآیندهای استخراج شده از بخش BPM ونهایی کردن آن با عوامل سازمان.
  • اولویت دهی به فرآیندهای استخراج شده از دید ERP.
  • تحلیل فرآیندها و استخراج Function و Feature های ERP از بطن فرآیندهای کاری استخراج شده با استفاده از نرم افزار TESS و نظر تحلیل گران.
  • تهیه RFI با استفاده از Function و Feature های استخراج شده.
  • انتشار RFI جهت دریافت پاسخ از تامین کنندگان ERP.
  • ارزیابی اولیه RFI با استفاده از نرم افزار TESS وتهیه لیست تامین کنندگانی که باید در RFP شرکت کننده.
  • انتشار RFP (اسناد مناقصه) و دریافت جواب تامین کنندگان.
  • دریافت پاسخ با اسناد مناقصه و انتخاب چند تامین کننده به عنوان محصول برتر.
برنامه زمانبندی پروژه:

 

آخرین تاریخ بروز رسانی:1 مهر 1386، ساعت12:20

Task Name
Start DateFinish Date
Phase 1
Presenting the Project Management Model
Mon 05/08/15Sat 05/08/20
Initial Project Setup
Mon 05/08/22Sat 05/08/27
Begin Project
Wed 05/09/28Wed 05/09/28
Champion selection criteria by TEC to MANIR
Wed 05/09/28Wed 05/09/28
Checking the personnel being nominated by AREC as the Departments Champions and also MANIR project team members
Thu 05/09/29Thu 05/09/29
Finalize BPM Templates with MANIR
Sun 05/10/02Sun 05/10/02
Finalize business areas and categories
Sun 05/10/02Sun 05/10/02
Server/Software setup in Montreal
Mon 05/10/03Tue 05/10/04
Conduct BPM and TESS Training
Sat 05/10/01Wed 05/10/12
Phase 2
BPM Data Gathering
Tue 05/10/18Sun 06/06/18
"BPM Documentation, Governance and Support"
Thu 05/10/27Thu 06/06/15
Final BPM Model Loaded in TESS
Mon 06/06/19Sat 06/06/24
Phase 3
Prioritize Business Processes
Wed 06/06/28Mon 06/07/03
Software Functionality Mapped to Business Processes
Mon 06/06/05Thu 06/06/22
Produce "As Is" Model and Report
Wed 06/07/05Wed 06/07/05
Create the RFI Document with Final Approval from MANIR
Sat 06/07/01Sat 06/07/29
Phase 4
Prioritize the RFI Document
Sat 06/07/15Thu 06/08/10
Create the Demonstration Document
Thu 06/08/10Wed 06/08/16
Prioritize the Demonstration Document
Wed 06/08/16Sun 06/08/20
Create the Client References Document
Sun 06/07/30Thu 06/08/03
Issue the RFI via a Public Bid
Thu 06/08/10Sat 06/08/12
Receive RFIs and Load the Responses into TESS
Sat 06/08/12Sat 06/09/16
Offer Potential Long List Vendors an Invitation to Bid
Sat 06/09/16Sun 06/09/17
Phase 5
Publish the RFP documents
Tue 07/03/06Tue 07/03/06
RFP Clarification period
Wed 07/03/07Sun 07/05/20
Vendor Site visits for RFP Clarifications
Sat 07/04/14Mon 07/04/16
Receive RFP responses
Sun 07/05/20Sun 07/05/20
Determine the Short List
Mon 07/05/21Mon 07/05/21
Preparations for the vendor demonstrations
Tue 07/05/22Fri 07/07/06
Conduct Vendor Demonstrations
Sat 07/07/07Thu 07/07/19
Receive Client Reference Contacts
Sun 07/07/22Sun 07/07/22
Conduct Client References and Preparation the Technical Report
Mon 07/07/23Tue 07/08/14
Open cost information and enter in to TESS
Thu 07/08/14Tue 07/09/04
Conduct Final Review of TESS Model with Selection Team
Tue 07/09/04Fri 07/09/07
Deliver the Final Report
Sat 07/09/08Sat 07/09/08
Preparing a Presentation to the Board
Wed 07/06/20Sat 07/07/07