پروژه طبقه‌بندی مصارف انرژی برق صنایع کشور
امروز آمار و اطلاعات از مهمترین ابزارهای مدیریت در سازمانها برای اتخاذ تصمیمات صحیح و برنامه ریزی و تاثیر گذاری بر محیط ، مشتریان و بطور کلی تعیین استراتژی می باشد. این مهم از سالها پیش در صنعت برق مورد توجه قرار گرفته و هر روز در جهت ارتقاء و توسعه آن گامهای موثری بر داشته می شود.
کاربرد آمار و اطلاعات زمانی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها موثر خواهد بود که بر اساس اصول و قواعد یکسان و مشابه و در جهت نیل به اهداف مورد نظر و تامین نیازهای اطلاعاتی طیف گسترده ای از کاربران گرد آوری و تهیه شوند.
اقدام اخیر شرکت توانیر در انجام مطالعات لازم و انتخاب یک روش کدبندی برای مشترکین برق صنعتی و استخراج اطلاعات و آمارهای مورد نیاز در سطح منطقه ، سطح ملی و بین المللی در همین راستا می باشد.
بسیـاری از کشورهای توسعه یافتـه اطلاعـات مصـارف بـرق بخشهای اقتصـادی خود از جمله بخش صنایع را با زبان مشتـرک و قابل مقایسـه با یکدیگـر مبادله می‌کنند.
این اطلاعات‌که درقالب کد استاندارد و بین‌المللی « ISIC » گردآوری و ارتقاء می‌یابد به ایجاد یک فهم مشترک از میزان تقاضا ، چگونگی شکل گیری و روند رشد مصارف برق واحدهای اقتصادی در بین کشورها کمک می‌کند که از ارزش بالایی در سیـاستـهای راهبـردی و ترسیـم خـط مشی و دور نمـای توسعـه بخـش بـرق بـرخوردار است. از دیگــر فـواید طـرح « طبقه‌ بندی مصارف انرژی برق صنایع کشور» آن است که می‌تواند اطلاعات کارا و موثری در جهت افزایش دقت تصمیمات بخش تعرفه ، مدیریت بار و مصرف انرژی، دیسپاچینگ و تعیین الگوی بهینه مصرف برق در اختیار مسوولان ذیربط قرار دهد.
شرکت توانیر جهت بررسی نیاز اطلاعات مصارف انرژی مشترکین صنعتی و همچنین پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی سایر سازمانها و مراکز ، اقدام به تعریف پروژه طبقه بندی فعالیتهای مشترکین برق صنعتی نمود که اهداف ذیل را شامل میگردد:
 • همسویی با طرح استاندارد بین المللی طبقه بندی صنایع در کشور و خارج از کشور
 • ایجاد همزبانی با سایر سازمانهای ذیربط در رابطه با تامین نیاز اطلاعات مربوط به انرژی مصرفی صنایع
 • تامین نیازهای آماری جهت ارائه در گزارشات صنعت برق
 • اعمال دقیق سیاستهای اتخاذ شده توسط سازمانهای ذیربط در مورد گروه های مختلف صنایع و کمک به بخش طراحی تعرفه های برق
 • تعیین میزان مصرف انرژی برق در گروههای مختلف صنایع در سطح کشوری و استان و مقایسه آن با مصرف صنایع مشابه در سطح بین المللی
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت استفاده همگان و بهره برداری از آن در جهت تعیین راهکارهای اجرایی برای هدایت مشترکین به مصرف بهینه
برهمین مبنا ( احساس نیاز و تعیین اهداف ) اقدامات لازم جهت انجام مطالعات شناخت نیازهای اطلاعاتی ، روشهای طبقه بندی ، تطبیق آنها با یکدیگر و انتخاب مناسب ترین آنها بر اساس نیازهای شناخته شده از طرف شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو ( مانیر ) بعمل آمد.
در نهایت نسبت به طراحی و تهیه نرم افزار ویژه ای که امکان طبقه بندی مشترکین مصارف صنعتی را فراهم نماید، اقدام گردید.
اهداف کلی طرح طبقه بندی مصارف انرژی برق صنایع کشور:
 • همسویی با طرح استاندارد بین المللی طبقه بندی صنایع در کشور و خارج از کشور.
 • ایجاد همزبانی با سایر سازمان های ذیربط در رابطه با تامین نیاز اطلاعات مربوط به انرژی برق مصرفی صنایع.
 • تامین نیازهای آماری جهت ارائه در گزارشات صنعت برق
 • اعمال دقیق سیاست های اتخاذ شده توسط سازمان های ذیربط در مورد گروه های مختلف صنایع و کمک به نحوه طراحی تعرفه های برق.
 • تعیین میزان مصرف انرژی برق در گروه های مختلف صنایع در سطح کشور و استان و مقایسه آن با مصرف صنایع مشابه در سطح بین المللی.
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت استفاده همگان و بهره برداری از آن در جهت تعیین راهکارهای اجرایی برای هدایت مشترکین صنعتی به مصرف بهینه.
 • پاسخگویی به نیازهای موردی که در حال حاضر بصورت برآوردی ، زمان گیر ، زحمت زیاد و ناقص تامین می گردد.
 • ایجاد اطلاعات لازم برای پاسخگویی به تولید ناخالص و جدول داده و ستانده از نظر مصرف انرژی برق صنایع در سطح کشور و استانها.
 • گام برداشتن در جهت تعیین الگوی مصرف بهینه انرژی برق در صنایع مختلف.
مختصری در خصوص سیستم طبقه بندی ISIC:
ISIC یک طبقه بندی مرجع برای طبقه بندی کلیه فعالیت های اقتصادی میباشدکه در سال 1948 تدوین و مورد تائید و تصویب کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد قرارگرفته و تجدید نظرهائی در سال های 1958 ، 1968 ، 1990 و 2002 در آن بعمل آمده و آخرین تجدید نظر نیز در شرف انجام میباشد . ISIC ابزاری اساسی برای مطالعه پدیده اقتصادی و ترویج قابلیت مقایسه اطلاعات و ارتقاء و توسعه سیستم های آماری ملی معتبر میباشد .
طبقات ISIC در جزئی ترین سطح آن ( دسته ها ) بر اساس آنچه که در بیشتر کشورها بعنوان ترکیب مرسوم فعالیت ها در واحدهای آماری تعریف شده طراحی شده است. گروه ها و قسمتها سطوح کلی تر این طبقه بندی ، واحدهای آماری را برحسب ویژگی ها ، تکنولوژی ، سازمان و منابع مالی تولید ترکیب میکند .
استفاده وسیعی از ISIC هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی در طبقه بندی اطلاعات بر حسب نوع فعالیت در زمینه های جمعیت ، تولید ، استخدام ، تولید ناخالص ملی و سایر فعالیت های اقتصادی بعمل آمده است .

علت انتخاب ISIC به عنوان سیستم طبقه بندی:
 • طبقه بندی ISIC در برگیرنده کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی میباشد .
 • امکان مقایسه روند فعالیتها در سطح ملی و بین المللی در صورت بکار گیری طبقه بندی ISIC وجود دارد.
 • توصیه کمیسیون آمار سازمان ملل متحد به کلیه کشورهای عضو جهت استفاده از طبقه بندی ISIC.
 • استفاده 98 کشور در قاره های مختلف جهان از طبقه بندی ISIC.
 • بکار گیری طبقه بندی ISIC در اغلب سازمانهای اقتصادی و صنعتی ایران ( مرکز آمار ایران ، وزارت صنایع و معادن ، بانک مرکزی ، وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت ارزی وزارت نیرو و ...)
تشریح ساختار کدISIC :