زمانبندی پروژه و نیروی کار

با توجه به پتانسیل موجود در شرکت برای طراحی و پیاده سازی سیستم های جامع خدمات مشترکین ، مدت زمان پیش بینی شده برای این پروژه 18 ماه کاری از تاریخ 15/01/84 میباشده که در این مدت پرسنل زیر بعنوان اعضاء تیم توسعه در این پروژه ایفای نقش خواهند کرد.
 

 مسئول پروژه و تیم اجرایی

حمیدر رضا شکیبا

مشاور

آویج

مسئول تضمین کیفیت و تگنولوگ ابزار

مرکباتی

تکنولوگ سیستم فروش

حمید انزلی

مسئول شبکه و DBA

نوری

تحلیل گران

حیدری – بابا میری

طراحان

شاه ولیزاده - فخری

برنامه نویسان

دلجو – شریفی – لاوی – باقرزاده – فرشباف - میرزاده

مسئول کنترل پروژه

آتشین اسکوئیلازم به ذکر است که برای رعایت استاندارهای کاری و کنترل میزان کارکرد اعضای تیم در این شرکت تمامی اعضای تیم و افرادی که بنحوی با این پروژه در ارتباط هستند با توجه به مسئولیت های تعریف شده شان روزانه میزان کارکرد خود را با شرح کامل در سیستم Time Sheet ثبت می کنند. (این زیر سیستم جهت بالابردن میزان دقت در کنترل پروژه توسط کارشناسان شرکت طراحی و پیاده سازی گردیده است)


بنابراین مدیران و مسئولین پروژه میتوانند با توجه به پیش بینی هایی که برای طراحی و پیاده سازی فازهای مختلف پروژه انجام داده اند و میزان فعالیتهای انجام شده برای هر بخش ، سیاستهای لازم را اعمال کنند.