پیکربندی پروژه
 آشنایی با طرحهای مدیریتی این پروژه : 

جهت اجرای این پروژه  طرحهای مدیریتی بشرح زیر تدوین گردیده است :
 • طرح کیفیت مرحله تحلیل
 • طرح امنیت
 • طرح مدیریت مرحله تحلیل
 • طرح مدیریت مرحله طراحی وساخت
 • طرح پشتیبانی از سایت توسعه
طرح مدیریت پروژه 

پروژه :
 به مجموعه تلاش های موقتی برای تحقق یک تعهد وتقبل در ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات مشخص اطلاق می شود. اصطلاح موقتی باین معنی است که پروژه ها در زمان معین شروع و خاتمه یابندو اصطلاح مشخص بدین معنی است که خدمت با محصول مورد نیاز از نظر هزینه و از نقطه نظر کیفیت ، کاملاٌ تعریف شده و از نتایج حاصل از اجرای پروژه های دیگر متمایز گردد.

مدیریت پروژه :
فرایندی است که جریان دوره حیات پروژه را از آسانترین راه همراه با بکارگیری دانش ، مهارت ها ، ابزار ، تکنیک های لازم و با بهترین نتیجه در راستای دستیابی به هدفهای پروژه ، برناه ریزی و هدایت نماید.
مدیریت پروژه از سه مرحله
 1. برنامه ریزی 
 2. اجرا
 3. نظارت و ارزشیابی
تشکیل گردیده است.


فرایندهای مرتبط با مدیریت پروژه :
 1. مدیریت یکپارچگی : مجموعه فرایندهای لازم ، برای کسب اطمینان از هماهنگی کافی بین کلیه ارکان اجرایی پروژه میباشد.
 2. مدیریت محدود : مجموعه فرایندهای لازم جهت اطمینان از توجه به فعالیتهای پروژه بصورت جامع ومانع میباشد.
 3. مدیریت زمان : مجموعه فراوردهای لازم جهت اطمینان از تکمیل پروژه در مدت زمان مصوب میباشد.
 4. مدیریت هزینه : مجموعه فرایندهای لازم جهت اطمینان از تکمیل پروژه مطابق با بودجه مصوب میباشد.
 5. مدیریت کیفیت : مجموعه فرآورده های لازم جهت اطمینان از انجام رضایتبخش و مورد قبول تعهدات پروژه می باشد.
 6. مدیریت منابع انسانی : مجموعه فرآورده های لازم برای استفاده موثر از نیروهای درگیر در اجرای پروژه اعم ازمتولیان ، مدیران ، دست اندرکاران ، کارشناسان و مشاوران و سایرین میباشد.
 7. مدیریت ارتباطات : مجموعه فرآورده های مورد نیاز جهت اطمینان از تولید ، جمع آوری ، دسته بندی، ذخیره و توزیع اطلاعات پروژه در زمان مقررو بطور مستمر و مناسب میباشد.
 8. مدیریت ریسک : مجموعه فرایندهای سیستماتیک در شناسایی ، تجزبه و تحلیل واکنش به ریسک پروژه به منظور بیشینه نمودن نتایج وقایع مثبت و کمینه نمودن احتمال وقوع یا اثر پیامدهای ناگوار بر اهداف پروژه است.
 9. مدیریت تدارکات :مجموعه فرایندهای مورد نیاز جهت تامین کالا و خدمات مورد نیاز از خارج از سازمان اجرایی پروژه میباشد.

بطور خلاصه مهمترین اهداف مدیریت پروژه عبارت است از :

 • مشخص نمودن هدف ها و نحوه اجرای پروژه
 • طرح برنامه زمانبندی دقیق وواقع بینانه پروژه
 • استفاده بهینه از منابع موجود به منظور نیل به هدفهای مورد نیاز ، تحت بهترین شرایط زمانی
 • ارزیابی دقیق نتایج و عملکردهای اجرایی و مقایسه آنها با موازین پیش بینی شده

طرح کیفیت مرحله تحلیل

مقدمه :در طرح تضمین کیفیت کلان پروژه نسبت به تعریف چارچوپ ها و وظایف لازم برای امر تضمین کیفیت پرداختیم در آن طرح مشخص کردیم که برای هر فراورده باید چه وظایفی انجام شود تا آن فراورده دارای کیفیتی نسبی باشد . در هر مرحله فراورد ه های زیادی وجود دارد که شاید با توجه به کیفیت مورد نظر لازم نباشد همه آنها تحت پوشش تضمین کیفیت قرار گیرد . در آن گزارش فرآورده های تحت کنترل ، چک لیست ها ، قواعد و فرم های تنظیم اطلاعات مرحله آنالیز مورد بررسی قرار خوهد گرفت .
طرح امنیت

مقدمه : دریک محیط اطلاعاتی ، نیاز کاربران برای استفاده از منابع از قبیل فایل ،چاپگر ، پیام الکترونیکی ونرم افزارهای عملیاتی در یک سازمان دولتی ویا خصوصی روزبروز بیشتر و بیشتر می شود.
شبکه IT در سازمانها روزبروز بزرگتر و وسیع تر شده ونیاز ارتباط سخت افزارها، نرم افزارها روزبروز بیشتر می شود که با نام LAN ویا WAN معروفند، هر کدام از این تجهیزات نیاز به یک نام ومشخصه جهت شناسایی دارند که محل مشخصات آن شناسائی شوند. امنیت این شبکه ها همراه با امنیت اینترنت امروزه یکی از موارد مهم هر سازمانی می باشد. بزرگترین سرمایه سازمانهای امروزه اطلاعات آن سازمان بحساب می آیدکه سرمایه یک ملیت را نیز تشکیل می دهد. از این قبیل اطلاعات می توان اطلاعات بانکها، سیستم های برق ، آب ،گاز، ارتباطات ، پزشکی و اورژانس را نام برد که شاید فقدان این اطلاعات غیر قابل تصور باشد.
اهمیت امنیت اطلاعات یعنی کنترل از لحاظ ازبین رفتن ، مشخص کردن نوع استفاده ، کنترل ودفاع از استفاده غیر مجاز می باشد، برای محافظت از اطلاعات نیاز داریم که نحوه پردازش اطلاعات ، نحوه پخش، ذخیره سازی و از بین رفتن آنرا بررسی کنیم . برای رسیدن به این امنیت نیاز به افراد مشخص بوده که در سطوح مختلف یک سازمان به این امر مهم بکار گیرند.
در این مجموعه سعی شده است که شرایط لازم برای تامین امنیت اطلاعاتی شرکت انفورماتیک نیرو (مانیر) که گنجینه گران مایه ، یعنی اطلاعات که بدون شک یکی از ضروریات هر سازمانی است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.

طرح مدیریت مرحله تحلیل 

مقدمه : در این مرحله تعیین نیازهای طراحی مفهومی سیستم موضوع پروژه براساس شناخت اولیه انجام میگیرد توضیح اینکه با وجودیکه شناخت اولیه از سیستم در شرکت مانیر موجود می باشد ولی در جهت آشنائی کافی برای کلیه کارشناسان این مرحله کلاسهای آموزشی جهت شناخت کافی از سیستم ها برگزار خواهدشد که موضوعات آن بشرح ذیل میباشد:

 • آشنائی با صنعت برق 
 • آشنائی با سیستم فروش انرژی 
 • آشنائی با سیستم فروش انشعاب 

در این مرحله براساس مدلهای عملیاتی واطلاعاتی مدلهای تفصیلی اطلاعات وعملیات ونیز نیازهای کنترلی ممیزی ، پشتیبانی ، بازیافت ، وسایر نیازهای عملکردی مورد انتظار کاربران وهمچنین نیازهای زمان انتقال تعیین خواهدشد.

طرح مدیریت مرحله طراحی و ساخت 

هدف :
اهداف این مرحله عبارتند از: 
 • تعیین بهترین راه حل جهت پیاده سازی
 • فیزیکی کردن مدل های منطقی حاصل از مرحله تحلیل
 • برنامه سازی
 • تست برنامه ها وکاربردها در محیط تعریف شده
 • تهیه وتکمیل مستندات راهبری وکاربری 
پروژه سیستم جامع خدمات مشترکین میباشد.
طرح پشتیبانی از سایت توسعه

مقدمه : داشتن محیطی امن و بدون ایجاد وقفه برای سایت توسعه یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد . در نظر بگیرید پس از چند ماه فعالیت و سرمایه گذاری بر یک نرم افزار بر اثر یک اتفاق ساده مثل ورود یک ویروس – خرابی سخت افزار و .... کل تولیدات ایجاد شده از بین برود در ان موقع اگر پیش بینی های لازم برای این حالات در نظر گرفته نشده باشد کل سرمایه و چه بسا ادامه فعالیت ان شرکت دچار مشکل میشود . در این طرح مقدمات لازم برای داشتن محیطی امن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

هدف :این طرح با توجه به حساسیت های مورد نظر برای سیستم خدمات مشترکین برق اذربایجان و اهمیت ان چه از نظر زمان توسعه و هم از نظر نیاز صنعت به این سیستم اهداف زیر را در نظر گرفته است .
 • در دسترس بودن در ساعات بصورت ( 24*7) 
 • راندمان بالای سخت افزاری
 • ایمن بودن از نظر دسترسی غیر مجاز
 • ضریب آلودگی پذیری پایین
 • قابلیت ردگیری و مانیتور خطاهای پیش امده

درکل از بعد امنیت مقولات بیشماری وجود دارد ولی برای پروژه مورد بحث منظور از امنیت ایجاد بستری برای تحقق اهداف زیر می باشد 

 • ایمن بودن از نظر دسترسی غیر مجاز
 • ضریب الودگی پذیری پایین