سیستم جامع خدمات مشترکین

بر اساس انجام مطالعات استراتژیک یکی از راهبردهای اصلی شرکت توسعه محصول و تنوع بخشی به محصولات و خدمات و ارائه محصولات متمایز و برخورداری از تکنولوژی های جدید است. بر مبنای این راهبرد شرکت مانیر نسبت به طراحی و تولید سیستم جامع فروش به توجه به ویژگی ها و فرصتهای زیر اتخاذ تصمیم نمود.

 • گسترش روزافزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات

 • تمایل شرکتهای برق به استقرار سیستم های یک پارچه

 • افزایش چشمگیر زمینه  کاربردی فن آوریICT  در صنعت برق

 • بهبود نسبی زیر ساختار های اطلاعاتی و ارتباطی

 • وجود مهارهای تحلیلی در حوزهUTILITY

 • سابقه و شهرت شرکت و مناسب بودن فعالیت های شرکت

 • متعهد بودن شرکت به انجام تعهدات خود در صنعت برق

ویژگی های نرم افزار

 • جامعیت و یکپارچگی

 • برخورداری از امنیت بالاتر با استفاده از مکانیزمهای امنیتی بدلیل حساس بودن سیستم و گستردگی

 • طراحی با استفاده از ابزار و مطابق با استاندارد تولید نرم افزار

 • پیش بینی امکان ارتباط با مشتریان از طریق WEB