راهکارها

 راهکار (سیاست Policy) مسیر حرکت بنگاه اقتصادی را بسوی اهداف کمی مشخص می‌کند. به عبارت دیگر راهکارها به منظور تحقق بخشیدن استراتژیها تعریف می‌شوند و بطور معمول تاثیر کوتاه مدت (سالیانه) دارند.

بعنوان مثال اگر جلب رضایت مشتری یک هدف کیفی و کاهش شکایات مشتری یک هدف کمی باشد، مشتری مداری یک راهبرد و تعامل با مشتری یک راهکار محسوب می‌شوند.

بعنوان مثال دیگر اگر افزایش بهره‌وری یک هدف کیفی و ارتقاء سطح فناوری یک هدف کمی باشد، توسعه فناوری یک راهبرد و استفاده از ابزارهای اتوماتیک تحلیل و طراحی (CASE) یک راهکار محسوب می‌شوند.

در بخش قبلی هنگام توضیح راهبردها به برخی از راهکارها اشاره شد. در این بخش لیست کامل راهکارهای شرکت مانیر مطرح گردیده که شرکت می‌بایست با توجه به اولویت‌های کاری بخشی از این راهکارها را برای سال آتی به مرحله اجراء گذارد.

در ادامه راهکارها به تفکیک راهبردها مورد بحث و بررسی مختصر قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه برخی از راهکارها ممکن است در راهبردهای مختلف تکرار شده باشند.


ظرفیت سازی

بسته سازی

توسعه خدمات

متمایز ساختن محصولات

متمایز ساختن خدمات

توسعه محصولات

توسعه بازار

تقویت نظام برنامه‌ریزی

توسعه و تجهیز منابع انسانی

توسعه کیفیت محصولات و خدمات

انگیزه سازی منابع انسانی

توسعه همکاری با متخصصین حقیقی و حقوقی خارج از شرکت

توسعه و متناسب سازی سازمان

توسعه فناوری

مشتری مداری

ترویج فناوریهای مختلف ارتباطی و اطلاعاتی در منطقه تحت پوشش

تامین نرم‌افزارهای پایه از منابع اصلی

مشارکت با رقبای اصلی

ثبات در بخش سخت‌افزار

تعدیل منابع غیر کارا

داد و ستد بلند مدت با تامین کنندگان

 

 ظرفیت سازی

راهکارهای ظرفیت‌سازی در مانیر عبارتند از:


 • استقرار و مکانیزه کردن سیستم کنترل پروژه (خصوصاً در بخش نرم‌افزار)
 • استفاده از ابزارهای اتوماسیون توسعه (CASE)
 • استفاده پاره وقت از متخصصین روش‌ها و ابزارهای توسعه
 • آموزش حین کار منابع داخلی
 • استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های همکار
 • ایجاد منابع جدید درآمد (مثلاً اجرای سیستم فروش انرژی در سایر شرکت‌های برق‌).
 • ظرفیت سازی تدریجی


بسته سازی

راهکارهای مـــورد نظر مانیر جهت تولید سیستم‌های کاربردی در قــالب بسته‌های نرم‌افزاری عبارتند از:

 • استفاده محدود از متدولوژی Case*Method اوراکل
 • استفاده از ابزارهای خانواده اوراکل ( SUIT 9i )
 • استفاده از نظام تضمین کیفیت نرم‌افزار
 • استفاده از ظرفیت داخلی جهت انجام امور تحلیل و طراحی و ساخت
 • استاندارد سازی بسته نرم‌افزاری (پرهیز از ساختن نسخ مختلف و گوناگون از یک بسته به میل مشتری)

توسعه خدمات

راهکارهای موردنظر مانیر جهت توسعه خدمات عبارتند از:


 • ظرفیت سازی جهت نصب و راه‌اندازی بسته‌های نرم‌افزاری و پشتیبانی از آنها با استفاده از منابع داخلی
 • ظرفیت‌سازی جهت نصب و راه‌اندازی شبکه‌های محلی و گسترده و پشتیبانی از آنها با استفاده از منابع داخلی
 • ظرفیت سازی جهت نصب و راه‌اندازی ERPها با مشارکت شرکت‌های همکار و یا شرکتهای خارجی
 • ظرفیت سازی جهت ارائه خدمات مشاوره و نظارت با استفاده از متخصصین خارج از شرکت


خدمات مشاوره می‌تواند در زمینه‌های زیر باشد:

 • مطالعه و بهبود فرآیندهای تامین برق
 • تهیه طرح های جامع ICT برای شرکت‌های برق
 • تعریف پروژه‌های انفورماتیکی
 • برگزاری مناقصات انفورماتیکی
 • متمایز ساختن محصولات

       
راهکارهای موردنظر برای متمایز ساختن محصولات بشرح زیر می‌باشند:


 • استفاده از متدولوژی‌های دربر گیرنده کل چرخه زیست نرم‌افزار
 • استفاده از ابزارهای اتوماتیک توسعه نرم‌افزار
 • استفاده از تحلیل گران مجرب کسب و کار مربوطه
 • استفاده از تکنولوگ های ابزارهای توسعه جهت هدایت فنی فرآیند توسعه
 • بکارگیری فرآیند تضمین کیفیت نرم‌افزار
 • تست کامل (تست کارکردی ـ تست یکپارچه سازی ـ تست کارائی) نرم‌افزار قبل از ارائه محصول به مشتری
 • یکپارچه سازی محصولات مختلف در چارچوب امکانات ابزاری موجود


 متمایز ساختن خدمات

راهکارهای مورد نظر مانیر جهت متمایز ساختن خدمات عبارتند از:

 • استفاده از رویه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب جهت ارائه خدمات
 • استفاده از ابزارهای مناسب برای ارائه خدمات نظیر نرم‌افزارهای پشتیبانی از راه دور
 • حضور در سایت مشتریان (خصوصاً مشتریان بزرگ)
 • آموزش مستمر کاربران و راهبران محصولات شرکت
 • نگهداری سوابق خدمات و انجام ارزیابی‌های دوره‌ای
 • تضمین کیفیت خدمات ارائه شده

توسعه محصولات

راهکارهای موردنظر شرکت مانیر جهت توسعه محصولات عبارتند از:

 • مطالعه نیازمندیهای بازار بویژه شرکت‌های برق
 • بررسی وضعیت موجود ICT در شرکت‌های برق
 • مطالعه پروژه‌های دردست اجرای حوزه ICT در شرکت‌های برق
 • امکانسنجی توسعه محصولات جدید
 • برنامه‌ریزی جهت توسعه محصولات جدید
 • تــوضیح اینکه یک مطالعه کلی نشان می‌دهد تـــوسعه محصولات زیر در حــوزة صنعت برق می‌تواند مقرون بصرفه باشد:
  •   تـــوسعه سیستم جــامع فروش به دلیل راهبـــردی بــودن ســیستم فـــروش
  •  توسعه سیستم جـــامع تــوزیع به دلیل نبود سیستم‌های مناسب در حوزه توزیع
  •  توسعه سیستم بهره‌برداری تولید به دلیل نبود سیستم‌های مناسب در حوزه تولید
  •  توسعه سیستم بهره‌برداری انتقال به دلیل نبود سیستمهای مناسب در حوزه انتقال
  •  توسعه سیستم گزارشات مدیریت به دلیل نبود سیستم‌های مناسب در کلیه حوزه ها
  •  و . . . . . . . . . . .

 توسعه بازار

توسعه بازار از طریق راهکارهای زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

 • مطالعه نیازهای بخش‌های مختلف بازار خصوصاً در بخش انرژی (برق ـ گاز ـ آب و...)
 • معرفی محصولات جدید شرکت در بازار هدف (بازاریابی)
 • برگزاری سمینارهای مختلف خصوصاً در بخش برق
 • معرفی توانمندیهای شرکت در زمینه ارائه خدمات مختلف در زمینه ICT
 • راه اندازی وب سایت شرکت و تعامل با مشتریان بالقوه / بالفعل
 • اولویت گذاری بخش‌های مختلف بازار

تقویت نظام برنامه‌ریزی

نظام برنامه‌ریزی از طریق راهکارهای زیر می‌تواند محقق شود:

 • برنامه‌ریزی عملیات در چارچوب راهبردها و راهکارها
 • برنامه‌ریزی فعالیت‌های اجرائی در چارچوب برنامه‌های عملیاتی (با رویکرد پروژه‌ای)
 • نرم‌سازی فعالیت‌ها خصوصاً فعالیت‌های تولیدی و خدماتی
 • استفاده از سیستم‌های مکانیزه جهت برنامه‌ریزی فعالیت‌های اجرائی
 • کنترل مستمر برنامه‌های اجرائی از طریق سیستم‌های مکانیزه
 • ارزیابی مستمر نرم‌های استاندارد و انجام اصلاحات در نرم‌ افزارها
 • استفاده از ابزارهای اتوماسیون توسعه نرم‌افزار


توسعه و تجهیز منابع انسانی

توسعه و تجهیز منابع انسانی از طریق راهکارهای زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

 • شناسائی نیروی کار از کانال‌های مناسب (مثلاً تعامل با دانشگاهها)
 • مناسب سازی رویه‌های انتخاب نیروی کار (خصوصاً نیروی کار متخصص).
 • استفاده از نیروهای مستعد محلی و آموزش آنها (آموزش کلیات).
 • خودآموزی و خودسازی منابع انسانی (آموزش جزئیات).
 • استفاده پاره وقت از منابع انسانی متخصص در زمینه‌های مختلف جهت انتقال دانش فنی به پرسنل و رفع اشکالات کاری آنها (آموزش همراه با کار)
 • رعایت مسیرهای شغلی جهت ارتقاء منابع انسانی
 • استفاده از منابع انسانی خارج از شرکت جهت رفع نیازهای پیک زمان کار


توسعه کیفیت محصولات و خدمات

راهکارهای توسعه کیفیت محصولات و خدمات در مانیر عبارتند از:

 • انجام فعالیت‌های کسب و کار در چارچوب فرآیندهای تعریف شده
 • متناسب سازی سازمان براساس فرآیندهای تعریف شده
 • استانداردسازی فعالیت‌های توسعه محصولات
 • استانداردسازی فعالیت‌های ارائه خدمات
 • رویه سازی جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با استانداردهای مصوب
 • اجرای رویه‌های فوق از طریق متخصصین خارج از شرکت
 • ایجاد کیفیت در فرآیند توسعه محصولات و ارائه خدمات
 • پیاده سازی تدریجی فعالیت‌های تضمین کیفیت


 انگیزه سازی منابع انسانی

انگیزه‌سازی منابع انسانی از طرق زیر می‌تواند حاصل شود:

 • توسعه مشاغل و روان‌سازی ارتباطات سازمانی
 • تشویق کار تیمی از طریق برنامه‌ریزی مناسب
 • ایجاد فرصت‌های مناسب برای ارتقاء سطح توانمندی پرسنل
 • تشویق و حمایت از مشارکت کارکنان در امور شرکت
 • آگاه‌سازی پرسنل از اصول و ایمنی و بهداشت محیط کار
 • همساز کردن حق‌الزحمه‌ها
 • آگاه سازی پرسنل از مأموریت، اهداف، راهبردها و راهکارها
 • تشویق و تنبیه بموقع کارکنان
 • متناسب‌سازی فضا و مبلمان محیط کار با استانداردهای رایج در زمینه مأموریت شرکت
 • تجهیز منابع انسانی به فناوریهای جدید
 • متناسب‌سازی امور رفاهی کارکنان با امکانات شرکت


 توسعه همکاری با متخصصین حقیقی و حقوقی خارج از شرکت

توسعه همکاری با متخصصین حقیقی و حقوقی جهت انجام کارهای تخصصی از طرق زیر امکان‌پذیر می‌باشد:

 • استفاده از متخصصین خارج از شرکت در بخش تضمین کیفیت نرم‌افزار
 • استفاده از متخصصین خارج از شرکت در بخش تکنولوژی ابزارهای توسعه
 • استفاده از متخصصین خارج از شرکت در بخش تحقیقات و فناوری
 • استفاده از متخصصین خارج از شرکت در بخش مشاوره و نظارت


توسعه و متناسب سازی سازمان

توسعه و متناسب سازی سازمان با استفاده از راهکارهای زیر حاصل خواهد شد:

 • مبتنی کردن سازمان براساس فرآیندهای مدون کسب و کار
 • تقسیم وظایف در سطح اول براساس محصولات شرکت
 • تمرکز در فعالیت‌های پشتیبانی (مالی ـ اداری ـ بازرگانی)
 • متمرکز کردن فعالیت‌های برنامه‌ریزی و کنترل عملیات
 • متمرکز کردن فعالیت‌های بازاریابی و فروش
 • ایجاد گروههای تخصصی در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
 • استفاده از الگوهای ماتریسی در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

توسعه فناوری

راهکارهای موردنظر مانیر جهت توسعه فناوری بشرح زیر می‌باشد:

 • استفاده از متدولوژیهای جامع و ابزار مند جهت توسعه نرم‌افزار
 • استفاده از ابزارهای CASE جهت انجام فعالیت‌های تحلیل و طراحی و ایجاد کد
 • استفاده از ابزارهای نسل چهارم جهت رویه نویسی و مرتب‌سازی کدهای ایجاد شده
 • متناسب سازی متدولوژی‌ها و ابزارهای توسعه با نوع و اندازه پروژه‌های توسعه
 • استفاده از ابزارهای راه دور (RAS) جهت انجام عملیات پشتیبانی
 • لحاظ نمودن نیاز مشتری در متدولوژی و ابزارهای توسعه
 • استفاده از ابزارهای اتوماتیک در تولید گزارشات
 • استفاده از نرم‌افزارهای رابطه‌ای (RELATIONAL) جهت مدیریت پایگاه داده
 • استفاده از نرم‌افزارهای خانواده مایکروسافت برای مدیریت ایستگاههای کاری


مشتری مداری

راهکارهای موردنظر مانیر جهت مشتری مداری بقرار زیر می‌باشد:

 • درک نیاز واقعی مشتریان
 • ارائه راه‌حل‌های منطقی و مناسب جهت رفع نیازهای مشتریان
 • توانمند سازی مشتریان جهت تعامل مثبت و سازنده با شرکت
 • تعامل با مشتریان بویژه از طریق وب سایت
 • اعمال نظر مثبت و منطقی مشتریان در فرآیندها، رویه‌ها و استانداردهای جاری
 • انجام تمام و کمال تعهدات داده شده به مشتری تا پایان مرحله تحویل قطعی تعهدات
 • همکاری با عوامل مشتری در جهت تحویل تعهدات
 • برخورد مؤدبانه و منطقی با عوامل ذی‌ربط مشتری
 • مطلع کردن مشتریان از تحولات انجام شده در شرکت
 • همکاری با مشتریان جهت رفع مسائل و مشکلات IT مشتری
 • گارانتی سیستم‌های نصب شده به مدت 6 ماه


 
ترویج فناوریهای مختلف ارتباطی و اطلاعاتی در منطقه تحت پوشش

از طریق بکارگیری راهکارهای مشروحه زیر مانیر می‌تواند نسبت به ترویج و ارتقاء سطح فناوری در منطقه تحت پوشش خود اقدام نماید:

 • اطلاع‌گیری و اطلاع‌رسانی از طریق وب سایت
 • تعامل تکنولوژیکی با جامعه دانشگاهی
 • برگزاری سمینارهای تخصصی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی
 • همکاری با شرکت‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف جهت ترویج


تامین نرم‌افزارهای پایه از منابع اصلی

راهکارهای تامین نرم‌افزارهای پایه از منابع اصلی در بخش راهکارهای داد و ستد بلند مدت با تامین کنندگان مطرح گردیده است.

مشارکت با رقبای اصلی

راهکارهای موردنظر شرکت مانیر در رابطه با مشارکت با رقبای اصلی (شرکت‌های انفورماتیکی وابسته به صنعت برق) بشرح زیر می‌باشد:

 • تبادل دانش فنی با رقبا در زمینه نقاط قوت طرفین
 • همکاری با رقبا در جهت نصب و راه‌اندازی محصولات آنها در منطقه تحت پوشش شرکت
 • همکاری با رقبا در جهت انجام پروژه‌های برزگ خصوصاً پروژه‌های IT صنعت برق
 • همکاری با رقبا در جهت نصب و راه اندازی ERP
 • تأسیس شرکت با سرمایه مشترک برای متمرکز کردن کارهای ERP

ثبات در بخش سخت‌افزار
راهکارهای شرکت در زمینه ثبات در بخش سخت‌افزاری عبارتست از:

 • تامین نیازهای سخت‌افزاری شرکت‌های برق
 • تمرکز روی تجهیزات ارتباطی و کامپیوترهای سرور


تعدیل منابع غیر کارا

برای تعدیل منابع غیر کارا می‌توان از راهکارهای زیر استفاده نمود:

 • بازخرید منابع انسانی غیر کارا با رعایت مقررات
 • بکارگیری منابع انسانی غیر کارا در مشاغلی که برای آن کارائی دارند
 • آموزش منابع انسانی غیر کارا در صورت لزوم
 • فروش تجهیزات و تأسیسات غیر کارا
 • بکارگیری تجهیزات و تأسیسات غیر کارا در مواردی که می‌توانند کارا باشند 

داد و ستد بلند مدت با تامین کنندگان

راهکارهای مانیر جهت داد و ستد بلند مدت با تامین کنندگان عبارتست از:

 • عقد موافقت نامه های بلند مدت با منابع تامین واجدشرایط
 • تامین نیازهای نرم‌افزاری از منابع اصلی / نمایندگی معتبر
 • پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه درحال بهره‌برداری از طریق منابع اصلی/ نمایندگی معتبر
 • استفاده ترجیحی از خدمات آموزشی ارائه شده توسط منابع اصلی/ نمایندگی معتبر
 • استفاده ترجیحی از خدمات آموزشی ارائه شده توسط منابع اصلی / نمایندگی معتبر
 • جایگزین نمودن منابع تامین غیر کارا
 • کادرسازی داخلی برای خدمات تأمین از منابع تامین انحصاری (نظیر داده‌پردازی)
 • ایجاد رقابت مابین تامین کنندگان سخت‌افزار معتبر