برنامه‌ریزی راهبردی

مدیریت راهبردی (استراتژیک) توانسته است زمینه را برای تقویت بینش و دانش و مهارت‌های مناسب برای رویارویی با دنیای امروز که با شتابی متفاوت از گذشته درحال تغییر است ، فراهم آورد و زمینه را برای یکی شدن مدیران بنگاهها در تحقق اهداف و مأموریت به بهترین وجه فراهم آورد. از طریق اجرای فرآیند مدیریت راهبردی می‌توان آینده را مدیریت و کنترل نمود. در این راستا شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو (مانیر) تصمیم گرفت تا با اجرای فرآیند مدیریت راهبردی ضمن افزایش توان رقابتی خود زمینه را برای تحقق اهداف بلند مدت در چارچوب دیدگاه و فلسفه مدیران و نیز آخرین تحولات فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی فراهم آورد.

بهمین منظور جلسات مدیریت راهبردی شرکت با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت در زمستان 1383 برگزار گردید که حاصل این جلسات تدوین راهبردها و راهکارهای شرکت می‌باشد که در این گزارش به آنها اشاره خواهد شد.