پیاده سازی سیستم جامع خدمات مشترکین
جمعه, 30 آذر 1386 ساعت 14:53
از 15 آذرماه سال 1386 سیستم جامع خدمات مشترکین،  در شهر مرند آذربایجان شرقی به طور آزمایشی اجرایی شد