پایان فاز آموزش مدل سازی فرآیندهای کاری در وزارت بازرگانی
يكشنبه, 31 شهریور 1387 ساعت 00:00
با استعانت از پروردگار متعال دوره آموزشی BPM با همکاری و مشارکت شرکتهای خدمات انفورماتیک راهبر، مانیر و TEC با موفقیت بی نظیر به پایان رسید. در این دوره آموزشی، کارشناسان و خبرگان وزارت بازرگانی و سازمان بازرگانی استان تهران با مفهوم راه حلهای ERP و نحوه عملکرد آن در سازمان جهت مدیریت منابع آشنا شده و طریقه نگرش فرآیندی به کسب و کار خود و روش استخراج آنها را فرا گرفتند. در این دوره آموزشی حدود 300 نفر از کارشناسان و خبرگان این دو سازمان در 2 دوره یک هفته ای تحت آموزش قرار گرفتند.
در این دوره آموزش بر خلاف دوره های قبلی تمرین عملی نیز گنجانده شد و نتیجه ای که از آن اخذ گردید بسیار راضی کننده بود. از آنجایی که تمامی عواملی که میبایست در تدوین فرآیندها ایفای نقش میکردند همه با هم در این دوره حضور داشنتد, لذا بخش مهمی از مدلسازی که بخش پایه ای BPM میباشد با کمک تمامی عوامل بسیار سریع تهیه و مکتوب گشت که شامل تهیه کارتهای فرآیند (Process) ، مشخص نمودن تمامی زیر فرآیندها (Sub Process) و تدوین بخشی از آنها و تعیین و تدوین تعدادی کارت فعالیت (Activity) بود.
در فاز بعدی پروژه کارشناسان سازمانهای مربوطه با کمک PTC های شرکتهای مانیر و راهبر، اقدام به استخراج فرآیندهای کاری سازمان خواهند نمود.