نیازمندیهای پیاده سازی

پیاده سازی پروژه های ERP مانند هر پروژه دیگری نیازمند به بسترسازی و مهیانمودن امکاناتی است تا ریسک شکست پروژه را پایین آورده و عملیات مربوط به فاز پیاده‌سازی را مطمئن تر سازد. زمان و هزینه اجرای پروژه ERP نسبت به سیستم های نرم افزاری دیگر بالا بوده و ارزش مطالعه قبل از پیاده سازی را که خود، هزینه بر می باشد، دارد.

مراحل و نیازمندیهای استقرار ERP را می توان در موارد زیر خلاصه نمود :

  • از آنجائیکه انتخاب ERP یک تصمیم استراتژیک است هیئت مدیره هرسازمانی باید در مورد آن با در نظر گرفتن تمامی جوانب تصمیم گیری نماید.
  • تعریف پروژه نمونه یا هادی (Pilot).
  • ایجاد ساختار مناسب برای اجرای پروژه.
  • انتخاب ERP مناسب.
  • بررسی و استخراج تفاوت های فرآیند های موجود در سازمان با فرآیندهای مستقر در ERP.
  • مهندسی مجدد فرآیندها به میزان تشخیص و صلاحدید سازمان.
  • ایجاد بستر مخابراتی لازم.
  • بومی کردن سیستم ERP به میزان تشخیص وصلاحدید سازمان و استقرار آن.
  • بررسی نتایج.

هزینه استقرار ERP

همانطور که در نمودار مشاهده می شود اگر هزینه کل استقرار A واحد باشد،60% آن هزینه پیاده سازی، 20% هزینه ایجاد زیر ساختهای لازم و 20% هزینه نرم افزار است.

زمان لازم برای پیاده سازی ERP

زمان لازم برای پیاده سازی ERP یک تابع نمایی از حوزه فرآیندها واندازه سازمان است.