راه اندازی سیستم پشتیبانی شرکت مانیر

در راستای بهبود فرآیند پشتیبانی درخواست های واصله به شرکت مانیر، سیستمی مدیریت پشتیبانی راه اندازی گردیده است که با استفاده از آن امکان پیگیری و رسیدگی درخواست ها به شکل هدفمند امکان پذیر میگردد

 

در حال حاضر تمامی درخواست های مربوط به سیستم های خدمات مشترکین تمامی استان های تحت پوشش از طریق این سیستم مدیریت میگردد