طراحی و اجرای مرکز داده و اتاق سرور اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجانشرقی

طراحی و پیاده سازي اتاق سرور یا فضاي مركز داده :

فضاي نگهداري تجهیزات شبکه و یا به صورت كلی Data Center به همان میزان حائز اهمیت است كه نوع Hard disk ،Memory ، CPU و یا شركت تولید كننده قطعات Server و یا نوع دستگاه روتر و یا سوئیچ شبکه مهم و قابل تأمل است . بسیاري از صاحبان شبکه ها در مدیریت مراكز داده و یا شبکه خود دچار مشکلاتی هستند كه علت آنها عدم دقت در انتخاب مکان و طراحی فضاي اتاق سرور می باشد

مکان مناسب اتاق سرور :

معمولاً باید اتاق سرور در پایین ترین طبقه یا زیر همکف ) زیر زمین ( در نظر گرفته شود همچنین این اتاق باید با تمام كانال ها ورایزرهاي ساختمان در ارتباط باشد. در صورتی كه از این اتاق به طبقات و یا اتاق هاي دیگر كانال و یا رایزر وجود ندارد باید آن را طراحی و ایجاد نمود.

 

ساختار فیزیکی

تقویت ساختار و ضدزلزله سازی

زلزله خیز بودن کشورمان ایران و لزوم پیش بینی صدمات در هنگام وقوع آن امری اجتناب ناپذیر می باشد که در طراحی و پیاده سازی سازه های مختلف سازمانی مدنظر می باشد. با توجه به اینکه اکثر ساختمان ها ، قدیمی ساز بوده و از ایمنی لازم برخوردار نیستند، باید تمهیداتی برای آن درنظر گرفت لذا پس از بازدید دقیق از محل ساختمان مناسب ترین مکان جهت استقرار اتاق سرور انتخاب شده و در صورتی که نتایج حاصل از لرزه سنجی )تست برای سنجش میزان مقاومتسازه در برابر لرزه( مناسب نباشد اقدام به مقاوم سازی گردد. بدیهی است در صورتیکه مرکز داده یا اتاق سرور در مکانی غیر از پایین ترین طبقه سازه باشد مقاوم سازی را باید از پی آغاز کرد و این خود مستلزم هزینه بسیار است.