قرارداد ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد و مدارک-شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد و مدارک و پرونده های مشترکین امورهای شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی به تعداد 3300000 برگ با توجه به دستورالعمل ساماندهی فیزیکی ارائه شده توسط شرکت توانیر با استفاده از نرم افزار مدیریت مستندات Docuwareدر دو فاز به شرح زیر :

 1. فاز اول:
 2. ساماندهی فیزیکی پرونده
 3. طبقه بندی و تفکیک اسناد
 4. وجین اسناد
 5. کدبندی اسناد
 6. آماده سازی اسناد
 7. فهرست برداری اسناد
 8. تحویل پرونده ها جهت انجام عملیات اجرایی
 9. استرداد پرونده ها به واحد ها پس از خاتمه عملیات
 10. فاز دوم:
 11. ایجاد ساختار
 12. آماده سازی
 13. تصویر برداری
 14. اصلاح و ویرایش
 15. ورود اطلاعات
 16. تهیه نسخه پشتیبان