قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری- فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت آب و برق کيش

قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری-  فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت آب و برق کيش

1- مرحله آماده سازی شامل تحويل چهار دستگاه سرور از طرف کارفرما – نصب سيستمهای عامل و Data Base Oracle و SQL Serverتنظيم آنها برروی سرور ها- تبديل اطلاعات از سيستم جاری کارفرما   و انتقال آن به سيستم های  جديد   با همکاری  کارشناسان کارفرما و تست و آزمايش صحت اطلاعات تبديل شده و رفع اشکالات اطلاعات  .

2-پياده سازی  سيستم  های جامع خدمات مشترکين  در ستـاد  و  در صورت موجود بودن  واحدهای تابعه

در بستر کامپيوتری  کارفرما

3- تبديل اطلاعـات مشترکين  از سيستـم موجود و انتقال آن به سيستم های  جديد موضوع  قـرارداد  با

همکاری کامل کارشنـاسان کارفرما و هماهنگی امورخدمات مشترکين

4- ارائه آموزشـهای لازم به کاربران و راهبران عملياتی سيستم جامع خدمات مشترکين

5- ارائه خدمات پشتيبانی پس از اتمام مرحله پيـاده سـازی و آموزش  سيستم های جامع مشترکين

6- واگذاری ليسانس  سيستم جامع خدمات مشترکين  شامل فروش انشعاب ، فروش انرژی خدمات پس از

فروش و کنترل وصول مطالبات