قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری- فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

قرارداد فروش و پشتيبانی خدمات نرم افزاری-  فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

موضوع قرارداد عبارت است از:

فروش - پياده سازی - آموزش و ارائه خدمات  پشتيبانی سیستم يکپارچه خدمات مشترکین    (BILLING) بشرح زير:

1-  مرحله آماده سازی شامل تحويل سه دستگاه سرور از کارفرما – نصب سيستمهای عامل و Data Base Oracle و Data Warehouse   تنظيم آنها برروی سرور ها- تبديل اطلاعات از سيستم جاری کارفرما   و انتقال آن به سيستم جديد   با همکاری  پيمانکار قبلی و تست و آزمايش صحت اطلاعات تبديل شده و رفع اشکالات  .

2-پياده سازی  سيستم جامع خدمات مشترکين در ستاد  و کليه واحدهای تابعه در بستر کامپيوتری  کارفرما

3- تبديل اطلاعات مشترکين از سيستم موجود و انتقال آن به سيستم جديد موضوع قرارداد با همکاری کامل پيمانکار قبلی و هماهنگی معاونت فروش و خدمات مشترکين

4- ارائه آموزشهای لازم به کاربران و راهبران عملياتی سيستم جامع خدمات مشترکين

5-ارائه خدمات پشتيبانی پس از  اتمام مرحله پياده سازی و آموزش  سيستم جامع مشترکين

6- واگذاری ليسانس  سيستم جامع خدمات مشترکين  شامل فروش انشعاب ، فروش انرژی خدمات پس از فروش و کنترل وصول مطالبات و Data  Warehouse