قرارداد ارائه خدمات کامپيوتری در زمينه خدمات مشترکين استان اردبیل - سال 91

موضوع اين قرارداد عبارت است از :

1- ارائه خدمات کامپيوتری مورد نياز کارفرما در زمينه  خدمات مشترکين

2- راهبری سيستمهای مشترکين مصارف عادی وسنگين