پیاده سازی سيستم محاسبه مستمر تلفات انرژي در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

 با عنايت به ضرورت موضوع و نيز تصميم دولت در اجرايي نمودن طرح هدفمند سازي يارانه ها ، كليه دستگاههاي مرتبط (شركتهاي برق منطقه اي و توزيع ) با هماهنگي و مديريت كميته راهبري كاهش تلفات انرژي موظف گرديده اند با توجه به برنامه هاي زمانبندي مشخص كه هرساله تبيين و مطابق زمانبندي معين ابلاغ مي‌گردد، تلفات در محدوده عملياتي خود را به حداقل رسانند تا در توليد و مصرف برق و اين سرمايه ملي به مقدار قابل توجهي صرفه جويي بعمل آيد.

سيستم محاسبه تلفات مستمر انرژي با توجه به دستورالعمل مصوب شرکت توانیر و راهکارهای ارائه شده در آن در شرکت مانیر طراحی و آماده ارائه و پیاده‌سازی در شرکت‌های برق می باشد.  این سیستم  بر اساس اطلاعات ورودي از سيستم ثبت اطلاعات کنتورهاي ورودي و خروجي و سيستم جامع خدمات مشترکين، قادر به محاسبه تلفات انرژي برق می باشد.

در سیستم طراحی شده، محاسبه تلفات انرژی به تفکیک، ماه، تعرفه، امور و شهر امکان پذیر می‌باشد.

توضیحاتی در خصوص عملکرد کلی سیستم:

اين سيستم تمامي اطلاعات را بر پايه قرائت‌هاي ساعت 8 صبح هر روز در نظر گرفته و نتيجتا تلفات انرژي را با نگاشت اطلاعات دوره‌هاي مصرف به ماههاي سال به ازائ ماه‌هاي مربوطه محاسبه مي‌نمايد.

در مواردي که قرائت مشترک به صورت عادي، موردي و... (به غير از علي‌الحساب) موجود مي باشد، تخميني براي آنها صورت نمي‌پذيرد ولی براي مشترکين فعالي که قبض علي‌الحساب صادر شده و يا به هر دليلي قرائتي براي آنها ثبت نشده است، به منظور محاسبه دقیقتر تلفات انرژی، با استفاده از الگوریتم‌هایی، تخمینی برای مصارف آنها محاسبه شده و در سیستم اعمال میگردد.

بعد از استخراج مصارف واقعي و تخميني مشترکين، عملیات همزمان سازی، با توجه به دستورالعمل شرکت توانیر، بروی داده ها انجام گرفته و با استفاده از داده های ورودی شبکه میزان تلفات انرژی محاسبه می گردد.