اخذ رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک سال 1391

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک به منظور اجرای خدمات داده ورزی اخذ گردید.