نصب و راه اندازی شبکه VPN در استان گیلان
تاریخ آغاز پروژه: 31/05/1387                         تاریخ اتمام پروژه: 31/06/1387    
نصب و راه اندازی و پیکر بندی کلیه تجهیزات و شبکه VPN در 37 نقطه محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
فعالیت های لازم انجام گرفته جهت نصب و راه اندازی پورت مادر و نقاط انتهایی در سطح استان گیلان به شرح زیر می باشد:

الف – طراحی و پیکربندی شبکه VPN و IP آدرسهای مورد نیاز
ب- نصب و راه اندازی و پیکربندی روتر مرکزی
ج- نصب و راه اندازی و پیکربندی سوئیچ مرکزی لایه 3 در شبکه داخلی و ارتباط با شبکه VPN استانی
د- نصب و راه اندازی ماجول E1 و ماجول ATM
ه- نصب و راه اندازی مودم مرکزی
و- تنظیمات IOS مربوط به ماجولها(Ethernet,Synch,E1,ATM )و پیکر بندی Serial channel-group و IP Routing و سایر تنظیمات مربوطه در روتر مرکزی
ز- نصب و راه اندازی ماجول  WIC-1T و مودم