مستند سازی املاک ومستغلات شرکت برق منطقه ای غرب
تاریخ آغاز پروژه: 08/08/1385                          تاریخ اتمام پروژه: 10/09/1385پروژه ای در جهت ثبت اطلاعات املاک و مستغلات شرکت برق منطقه ای غرب(کرمانشاه) و ارائه گزارش های مورد نیاز مدیریتی تاریخ آغاز پروژه: 08/08/1385                          تاریخ اتمام پروژه: 10/09/1385پروژه ای در جهت ثبت اطلاعات املاک و مستغلات شرکت برق منطقه ای غرب(کرمانشاه) و ارائه گزارش های مورد نیاز مدیریتیامکانات نرم افزار شامل : تعریف کاربران وحقوق دسترسی آنهاثبت اطلاعات پایه مورد نیازثبت اطلاعات املاک و مستغلات شامل کلیه اطلاعات سندهای اصلی وفرعی اخذ گزارشات آمار به صورت نموداراخذ اطلاعات آماری به تفکیک تمام فیلدهای اطلاعاتی اسکن وثبت اطلاعات اسناد به صورت الکترونیکی امکان Sort وجستجوامکان گزارش گیری برحسب نوع عملیات