پیاده سازی سیستم خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
دوشنبه, 01 مهر 1387 ساعت 00:00
در ادامه مراحل پیاده سازی سیستم جدید خدمات مشترکین شرکت مانیر، از تاریخ اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ پیاده سازی این سیستم در شرکت توزیع نیروی برق استان آذربباجان شرقی آغاز گردید.