پیاده سازی سیستم خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق تبریز
سه شنبه, 01 مرداد 1387 ساعت 00:00
در ادامه مراحل پیاده سازی سیستم جدید خدمات مشترکین شرکت مانیر، از تاریخ اول مرداد ماه سال ۱۳۸۷ پیاده سازی این سیستم در شرکت توزیع نیروی برق تبریز آغاز گردید.