پیاده سازی سیستم خدمات مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
سه شنبه, 01 بهمن 1387 ساعت 00:00
در ادامه مراحل پیاده سازی سیستم جدید خدمات مشترکین شرکت مانیر، از تاریخ اول بهمن ماه سال 1387 پیاده سازی این سیستم در استان اردبیل آغاز گردیده و در حال انجام است.