فاز Demo در پروژه انتخاب ERP برق آذربایجان
چهارشنبه, 31 مرداد 1386 ساعت 00:00

شرکت برق منطقه ای آذربایجان،  از تاریخ 1386/05/16 لغایت 1386/05/28  میزبان پنج شرکت پیاده ساز ERP  از چهار کشور دنیا بود.

این شرکتها به ترتیب زیر به ارائه قابلیتهای محصول خود پرداختند:

1- شرکت باسا از ایران به همراه شرکت LOGO با محصول  LOGO Unity on Demand از کشور ترکیه

2- شرکت راهبر از ایران به همراه شرکت Best Blu با محصول SAP از کشور آلمان

3- شرکت ندا رایانه به همراه شرکت تکنولوژی 2000 با محصول SAP از کانادا

4- شرکت IDS از ایران با محصول IFS از کشور سوئد

بعد از پایان این مرحله, مشاور (شرکت مانیر به همراه شرکت TEC) به ارزیابی فنی شرکت کنندگان پرداختند.

با آماده شدن گزارش فنی توسط مشاور, مقرر شد تا در تاریخ 1386/05/23 نسبت به افتتاح پاکات قیمت شرکت کنندگان اقدام گردد تا بدین ترتیب با ارزیابی فنی-مالی پیشنهادات , برنده مناقصه مشخص گردد.