فاز Site Visit در پروژه انتخاب ERP برق آذربایجان
جمعه, 31 فروردين 1386 ساعت 00:00
پس از ارسال RFP به تمام 16 شرکت کننده در مناقصه، شرکت کنندگانی که مایل به بازدید از شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی بودند درخواست خود را ارسال و طبق برنامه زمانی تعیین شده از تاریخ 25 فروردین 86 تا 27 فروردین 86 بازدید از سایتهای یاد شده را بعمل آوردند.
طی این بازدیدها سئوالاتی که از طرف تامین کنندگان مطرح شده بود پاسخ داده شد و به اطلاع مابقی شرکت کنندگان نیز رسید.
در نهایت بنا به درخواست تامین کنندگان پس از 2 مرحله تمدید روز دریافت اسناد مناقصه 30 اردیبهشت و روز بازگشایی پاکات "الف" و "ب" 31 اردیبهشت اعلام گردید.
در نهایت 5 شرکت پیشنهادات خود را تحویل شرکت برق منطقه ای آذربایجان داده و پس از ارزیابی اولیه از هر 5 شرکت جهت ارائه دموی محصولات خود دعوت به عمل آمد.
در این مرحله از پروژه مستندات مربوط به دمو برای هر یک از 5 شرکت ارسال و طبق برنامه زمانبندی تعیین شده موظف به رارئه دموی محصول خود در تاریخ مقرر خواهند بود. پس از ارائه دمو و جمع آوری اطلاهات مربوط به سوابق این شرکتها نزد مشتریانشان ارزیابی فنی تکمیل و ارزیابی مالی با گشایش پاکات قیمت شرکتهای مورد قبول به لحاظ فنی، ارزیابی مالی فنی توامان انجام و برنده نهایی مشخص خواهد شد.