ایرج جسوری
مدیر پشتیبانی و مالی

آدرس:
خیابان امام خمینی- مجتمع تجاری ابریشم - طبقه دوم
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
تبریز
5136913114
ایران

تلفن: 04135246706
فکس: 04135261723
شماره تلفن همراه: 09144116589