ارتباط با اعضای هیات مدیره
# نام سمت تلفن شماره تلفن همراه فکس
1 محمدحسین قمیان مدیرعامل 04135261717-18 09144107048 04135261723
2 جواد فضلی معاون بهره‌برداری و عملیات 04135261725 09143135722 04135261723
3 ایرج جسوری مدیر پشتیبانی و مالی 04135246706 09144116589 04135261723