ارتباط با مدیران
# نام سمت تلفن شماره تلفن همراه فکس
1 بهزاد توفیق مدیر امور مالی و اداری 04135246706 09144144516 04135261723
2 علیرضا گلزار مدیر فرآبری داده ها(تبریز) 04135261711 09143132777 04135261723
3 خدابخش شاکر مدیر فرآبری داده ها(اردبیل) 04512232721 09141511951 04512232721
4 امین انزلی مدیر وب سایت 04135261711 09144016020 04135236045